Reklamační řád

 Reklamační řád
 • obchodní společnosti ananasana design s. r. o.

 • se sídlem nám. Míru 2, Brno 602 00

 • identifikační číslo: 08692611

 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 269241

 • pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 

 

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek obchodní společnosti ananasana design s.r.o. se sídlem nám. Míru 2, Brno 602 00, identifikační číslo: 08692611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 269241, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ananasana.cz.

 

Vady zboží

Důležité: Drobné dírky na spodní (kaučukové) vrstvě jógamatky, které vznikly po bublinkách při zahřátí kaučuku, se neuznávají jako závada zboží. 

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 2.1. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Lhůta pro uplatnění reklamace

Vady zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. U zboží nabízeného prodávajícím, tedy u potravin, končí záruční doba uplynutím data spotřeby nebo minimální trvanlivosti vyznačeném na obalu potraviny.

Lhůta pro uplatnění reklamace počíná běžet ode dne odevzdání věci kupujícímu, v případě zaslání zboží, běží lhůta od dojití zboží do místa určení.

Dle zákona má kupující právo zboží vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od přezvetí zásilky.

Reklamace může být uplatněna pouze v případě, že jsou ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro skladování potravin a kdy potravina nebyla otevřena, vyjma případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.

Oprávněná osoba

Právo reklamovat vady zboží má kupující, který zboží zakoupil u prodávajícího.

 

Uplatnění reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle.

Kupující je při reklamaci povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží a prokázat, kdy zboží zakoupil u prodávajícího, například předložením dokladu o zaplacení zboží nebo účtenky či jiným prokazatelným způsobem.

 

Způsoby vyřízení reklamace

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

 • odstranění vady opravou věci

 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží

 • odstoupení od kupní smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady

 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Postup prodávajícího při vyřizování reklamace

V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

O oprávněnosti reklamace a kupujícím navrženém způsobu jejího vyřízení rozhoduje pověřený pracovník prodávajícího ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů od data uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení reklamované vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Pověřený pracovník je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 31.10.2022.