Reklamační řád

 

1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek obchodní společnosti ananasana design s.r.o. se sídlem nám. Míru 374/2, Brno 602 00, IČO: 08692611 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ananasana.cz.

2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

3. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

4. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

5. Změny vzniklé opotřebením, špatnou péčí nebo mechanickým poškozením nelze reklamovat. Drobné dírky na spodní (kaučukové) vrstvě jógamatky, které vznikly po bublinkách při zahřátí kaučuku, se neuznávají jako závada zboží.

 

Pokyny, jak postupovat při reklamaci:

1. Kupující informuje prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty na hello@ananasana.cz nebo prostřednictvím formuláře pro výměnu/vrácení/reklamaci zboží.

2. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců. Platí ode dne převzetí zboží.

3. Zboží musí být kompletní, čisté a hygienicky nezávadné. Společnost ananasana design s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

4. Kupující doručí zboží do provozovny prodávajícího nebo odešle prostřednictvím Zásilkovny dle postupu uvedeného ve formuláři pro výměnu/vrácení/reklamaci zboží.

 

V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady společnosti ananasana design s.r.o. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. U zakoupeného zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list.  Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Také není uznána závada způsobena neodborným zásahem, a to zejména neodbornou opravou. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s popisem závady. Mělo by mít uvedeno i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

V Brně dne 1. 1. 2023